Konsequent unabhängig

Fondsübersicht

ISIN WKN Fonds­wäh­rung Aus­schüt­tungs­art
LU0323578657 A0M430 EUR ausschüttend
LU0952573482 A1W17Y EUR ausschüttend
LU0323577923 A0M43U EUR ausschüttend
LU0323578145 A0M43W EUR ausschüttend
LU0323578491 A0M43Y EUR ausschüttend
DE000A1JMPZ7 A1JMPZ EUR thesaurierend
LU0831568729 A1J4RH EUR ausschüttend
LU0366178969 A0Q2PT EUR ausschüttend
LU1012015118 A1XBPF EUR ausschüttend
LU0952573136 A1W17W EUR ausschüttend
LU0399027613 A0RCKL EUR ausschüttend
LU0526000731 A1C10W EUR ausschüttend
LU0366179009 A0Q2PU EUR ausschüttend
Aus­ga­be­preis NAV Kurs­da­ten vom
250,08  EUR 238,17  EUR 23.10.2017
138,26  EUR 131,68  EUR 23.10.2017
142,46  EUR 135,68  EUR 23.10.2017
163,68  EUR 155,89  EUR 23.10.2017
181,08  EUR 172,46  EUR 23.10.2017
170,75  EUR 162,62  EUR 23.10.2017
151,87  EUR 144,64  EUR 23.10.2017
203,26  EUR 193,58  EUR 23.10.2017
132,11  EUR 125,82  EUR 23.10.2017
112,43  EUR 109,16  EUR 23.10.2017
133,01  EUR 129,14  EUR 23.10.2017
103,41  EUR 100,40  EUR 23.10.2017
153,58  EUR 146,27  EUR 23.10.2017
KIID Pro­spekt Jah­res­be­richt Halb­jah­res­be­richt
KIID
(vom 26.07.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 26.07.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 01.10.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 01.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 26.07.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 12.05.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 03.10.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)