Konsequent unabhängig

Fondsübersicht

ISIN WKN Fonds­wäh­rung Aus­schüt­tungs­art
LU0323578657 A0M430 EUR ausschüttend
LU0952573482 A1W17Y EUR ausschüttend
LU0323577923 A0M43U EUR ausschüttend
LU0323578145 A0M43W EUR ausschüttend
LU0323578491 A0M43Y EUR ausschüttend
DE000A1JMPZ7 A1JMPZ EUR thesaurierend
LU0831568729 A1J4RH EUR ausschüttend
LU0366178969 A0Q2PT EUR ausschüttend
LU1012015118 A1XBPF EUR ausschüttend
LU0952573136 A1W17W EUR ausschüttend
LU0399027613 A0RCKL EUR ausschüttend
LU0526000731 A1C10W EUR ausschüttend
LU0366179009 A0Q2PU EUR ausschüttend
Aus­ga­be­preis NAV Kurs­da­ten vom
247,87  EUR 236,07  EUR 27.04.2017
137,13  EUR 130,60  EUR 27.04.2017
142,39  EUR 135,61  EUR 27.04.2017
161,96  EUR 154,25  EUR 27.04.2017
178,21  EUR 169,72  EUR 27.04.2017
174,60  EUR 166,29  EUR 25.04.2017
155,19  EUR 147,80  EUR 27.04.2017
207,94  EUR 198,04  EUR 27.04.2017
133,15  EUR 126,81  EUR 27.04.2017
111,45  EUR 108,20  EUR 27.04.2017
130,71  EUR 126,90  EUR 27.04.2017
106,56  EUR 103,46  EUR 27.04.2017
152,45  EUR 145,19  EUR 27.04.2017
KIID Pro­spekt Jah­res­be­richt Halb­jah­res­be­richt
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 01.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 01.08.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 14.02.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 30.12.2016)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)