Konsequent unabhängig

Fondsübersicht

ISIN WKN Fonds­wäh­rung Aus­schüt­tungs­art
LU0323578657 A0M430 EUR ausschüttend
LU0952573482 A1W17Y EUR ausschüttend
LU0323577923 A0M43U EUR ausschüttend
LU0323578145 A0M43W EUR ausschüttend
LU0323578491 A0M43Y EUR ausschüttend
DE000A1JMPZ7 A1JMPZ EUR thesaurierend
LU0831568729 A1J4RH EUR ausschüttend
LU0366178969 A0Q2PT EUR ausschüttend
LU1012015118 A1XBPF EUR ausschüttend
LU0952573136 A1W17W EUR ausschüttend
LU0399027613 A0RCKL EUR ausschüttend
LU0526000731 A1C10W EUR ausschüttend
LU0366179009 A0Q2PU EUR ausschüttend
Aus­ga­be­preis NAV Kurs­da­ten vom
254,30  EUR 242,19  EUR 19.01.2018
140,77  EUR 134,07  EUR 19.01.2018
140,12  EUR 133,45  EUR 19.01.2018
162,36  EUR 154,63  EUR 19.01.2018
181,52  EUR 172,88  EUR 19.01.2018
176,64  EUR 168,23  EUR 19.01.2018
157,27  EUR 149,78  EUR 19.01.2018
207,91  EUR 198,01  EUR 19.01.2018
139,63  EUR 132,98  EUR 19.01.2018
111,43  EUR 108,18  EUR 19.01.2018
130,21  EUR 126,42  EUR 19.01.2018
99,65  EUR 96,75  EUR 19.01.2018
153,36  EUR 146,06  EUR 19.01.2018
KIID Pro­spekt Jah­res­be­richt Halb­jah­res­be­richt
KIID
(vom 29.12.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 29.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 08.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 08.11.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2016)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)
KIID
(vom 16.11.2017)
Ver­kaufs­pro­spekt
(vom 05.12.2017)
Jah­res­be­richt
(vom 30.09.2016)
Halb­jah­res­be­richt
(vom 31.03.2017)